Arvot

Kun pohtii omia arvojaan ja tunnistaa niitä, ymmärtää mikä on omassa elämässään tärkeää. Mielekkäät ja itselle tärkeät asiat merkityksellistävät elämää. Se motivoi myös muutokseen. Teoissa arvot saavat äänen. On eri asia puhua yhtä ja tehdä toista.


Arvojen merkitys korostuu nykymaailmassa. Nopea ja globaali tiedonvälitys, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muovaavat meidän kaikkien arvomaailmaa, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla.

Arvoja omaksutaan niin kasvatuksessa, erilaisissa ihmissuhteissa ja ympäröivän kulttuurin, esimerkiksi median välityksellä. Jokainen aikuinen valitsee viime kädessä omat arvot eli sen, mitä pitää tärkeänä. Tietoisuus omista arvoista auttaa rakentamaan omannäköistä elämää ja voimaan hyvin.

Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja keskeinen osa minäkuvaa. Arvot ilmaisevat kulttuurissa ja ihmisten ajattelussa ilmeneviä käsityksiä yksilöiden, yhteiskunnan ja ihmiskunnan tärkeistä päämääristä ja toiminnan kriteereistä.

Arvokeskustelu ohjaa tunnistamaan ja nimeämään arvoja, arvostuksia ja asenteita auttaen pohtimaan näitä kriittisesti. Asenteet pohjautuvat yksilön arvoihin. Arvot ja niistä nousevat asenteet muodostavat yksilöllisen tulokulmamme, jonka kautta koemme maailmaa ja toisia ihmisiä. Asenteet ovat merkityksiä, joita me annamme tapahtumille ja henkilöille. Asenteet antavat toimintavalmiuksia tavoille, joilla suhtaudumme ympäröivään maailmaan. Nämä toimintavalmiudet helpottavat päätettäessä miten eri tilanteissa tulee toimia: myönteisesti, neutraalisti vai kielteisesti. Kun kohtaamme uusia asioita ja tilanteita, muodostuu uusia asenteita. 

Vanhempi kuvaa usein lapsen saamisen muuttaneen hänen arvojärjestystään. Terveys, ympäristön puhtaus ja turvallisuus sekä vastuun kantaminen toisista ihmisistä korostuu lapsen myötä elämässä. Tällaiset muutoksen hetket ovat merkittäviä elämässä.

Testaa itsesi YLE:n sivuilla. Vastaamalla testin noin 70 kysymykseen saat selville, mitkä asiat elämässä ovat sinulle tärkeitä ja keskeisiä. Testi perustuu professori Tatjana Schnellin pitkäaikaiseen tutkimustyöhön Innsbruckin yliopistossa. Lue lisää testin kehittämisestä.

Sivulla on myös hyviä harjoituksia johdattelemaan omien arvojen luo. Lisää arvoista


Lähteenä: Suomalaisten arvot: mikä meille on oikeasti tärkeää? Helkama, Klaus. 2015 ja Mieli ry.


Näitä on hyvä pohtia:

Tunnistanko omat kyvyt ja vahvuudet, omat tarpeet ja tavoitteet?

Millainen on hyvä arkeni perusta, hyvinvointia suojaavat ja lisäävät rutiinit (ruoka, uni ja liikkuminen)?

Havaitsenko stressin, ajanhallinnan ja rentoutumisen yhteyden ja tasapainon?