Me kaikki - yhdessä 

Meillä on paljon tietoa ja osaamista, ja se muuttuu kasvavan ymmärryksen myötä toimiviksi käytännöiksi, teoiksi ja tavoiksi. Tälle sivulle on koottu tutkittua tietoa, upeita hankkeita ja materiaaleja. 

Tässä linkkejä upeisiin projekteihin ja hankkeisiin.

Ekososiaalinen kasvatus vastaa kasvatuksen haasteisiin ekokriisin aikakaudella. Sivuilta löytyy loistavia työkaluja kohti kestävän elämäntavan rakentamista. Sivuston ja kokonaisuuden on tehneet Raisa Foster ja Sami Keto.

Ilmasto-opas.fi on Suomen ympäristökeskuksen, Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen ilmastotietosivusto. Sivuilla on tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja kytkeytymisestä kestävyyskriisin eri tulokulmiin.

Minun ilmastotaitoni -hanke on osa Henna Lainisen tohtorin opinnäytetyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan. 

Se kuvaa ilmastonmuutosilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Sivuston on toteuttanut Pinja Sipari yli sadan ilmasto- ja kasvatusalan toimijan tuella.

Luokanopen ilmasto-opas on alakoulun opettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Oppaasta löytyy luokanopettajille suunnattua tietoa ilmastokasvatuksesta sekä kasvattajan ja alakoululaisen tarpeisiin suunnattua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi oppaasta löytyy materiaaleja alakoulussa vuosiluokilla 1-2, 3-4 ja 5-6 toteutettavaan ilmastokasvatukseen. Sivuston ovat toteuttaneet Anna Muotka ja Aino Kinni kymmenien ilmasto- ja kasvatusalan toimijoiden tuella.

Nuorten Akatemian opas antaa nuorisotyöntekijöille lisää eväitä nuorten ilmastotunteiden kohtaamiseen sekä ilmastokysymyksiin liittyvään keskusteluun ja toimintaan. Opas perustuu siihen, että jokaisella nuorella on oikeus saada ilmastokasvatusta ja tulla kohdatuksi siihen liittyvine tunteineen.

Perusopetuksen opetussuunnitelma on varsin mainio kestävän elämäntavan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Tämä LYKEn materiaali avaa opetussuunnitelmaa hienosti. Sivuilla on OPS-koosteita teemoittain ja aineittain. Kannattaa tutustua! 

Tässä sivuilta kopioitu kooste ekososiaalisesta sivistyksestä.

Ekososiaalinen sivistys on opetussuunnitelmassa täysin uusi käsite. Ekososiaalisesta sivistyksestä puhutaan perusopetuksen arvoperustassa, ja ekososiaalinen sivistys nostetaan välttämättömäksi kestävän kehityksen rinnalle. Ekososiaalista sivistystä määritellään seuraavasti: "Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi." (s.16.)

Ekososiaalinen sivistys tuodaan esille myös toimintakulttuurin yhteydessä: toivoa hyvästä tulevaisuudesta rakennetaan luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle (s. 29). Oppiaineista ekososiaalinen sivistys mainitaan vain yläkoulun uskonnossa Hyvä elämä -sisältöaluessa yhtenä käsiteltävänä aiheena (s. 405).

SUORAT LAINAUKSET

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän elämäntavan välttämättömyys

• Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. (...) Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. (s.16)

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

• Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. (s. 29)

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO

• S3 Hyvä elämä: (...) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 405)

TEHTÄVÄ:

Toivoa ja toimintaa -materiaaleissa käsitellään kestävää kehitystä, siihen liittyviä tunteita sekä sitä, miten kouluissa voidaan toimia ja vaikuttaa kestävän kehityksen puolesta. Materiaalit on tarkoitettu yläkouluissa ja toisella asteella toimiville eri oppiaineiden opettajille, mutta ne hyödyttävät myös muita kasvattajia. Kaikki materiaali on käytössäsi avoimesti ja ilmaiseksi.

MAPPAsta löydät yli tuhat materiaalia sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen. Rekisteröitymällä käyttäjäksi voit koota omia teemareppuja ja suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia MOK-työkalun avulla.

Materiaalit on tarkoitettu pääsääntöisesti opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön. Kaupallinen käyttö ilman lupaa on kielletty. Materiaalien sisällöstä vastaavat niiden julkaisijat ja kukin käyttäjä arvioi itse materiaalin sopivuuden kulloiseenkin käyttötarkoitukseen.

.

TEHTÄVÄ:

Valitse materiaaleista jokin toiminta tai tehtävä minkä toteutat luokkasi tai ryhmäsi kanssa.

Sitra on koonnut yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä. Tätä listaa päivitetään ja täydennetään. Jos jokin käsite hämmentää avun voit löytää täältä.

Sitran Kestäyyden eettiset ulottuvuudet -hanke pureutui kestävyyskysymyyksiin etiikan näkökulmasta ja toi esille siihen liittyviä moraalisia haasteita. Hankeen jatkona ja keskustelua vauhdittamaan julkaistiin verkkoartikkelisarja Merkintöjä eettisyydestä. Näihin kannattaa tutustua!