Osa 2.

Uusi arki - kohtuudella eteenpäin -webinaari

Elintapamuutos on välttämätön, jotta kestävä kehitys ei tyystin keikahda kestävyyskriisin puolelle. Muutos ei tapahdu kuplassa, vaan todellisuus ja tulevaisuus rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, toistemme kanssa yhteiskunnassamme, maailmassamme, systeemissä, jossa elämme!

Tämä systeemisyys avautuu kun tarkastelee maailmaa kokonaisuutena, jonka osana olemme. Niitä miljoonia vuorovaikutussuhteita ja riippuvuuksia toisistamme ja maailmastamme. Systeemisen ajattelun (kokonaisuuksien kautta osien ja järjestelmän hahmottamisen) kehittäminen on oleellista maailmankuvan muutoksessa myös kohti kestävämpää elintapaa.

Mitä muutos vaatii?

Elintapamuutos vaatii toimintaa ja tekoja sekä yksilötasolla että systeemitasolla: elintapojen muutos ja järjestelmämuutos ovat vuorovaikutteisia toistensa kanssa ja ne ovat saman kolikon kaksi puolta. Käytännön tapoja, joilla elintapamuutos toteutetaan, ovat muutokset yhteiskunnan rakenteissa, hallinnolliset ja politiikan toimet, kuten verotus, lainsäädäntö ja muu sääntely, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikuttamistoiminnot, kuten koulutus, suositukset ja erilaiset kannustimet sekä henkilökohtaiset ja välittömät toimenpiteet, kuten tavat, rutiinit ja käyttäytyminen. Nämä kaikki toimivat toinen toistaan tukien ja vaikutusta lisäten.

Oheinen kuva avaa elintapamuutoksen mekanismeja ja foorumeita. Kuva: Marika Kaipainen. Toteutus: Image oy, 2021. 

Elintapamuutoksen mekanismeja ja foorumeita voi sovittaa moneen muutosteoriaa. Kohtuukulutuskasvatuksessa päädyimme käyttäytymisen muutospyörään. Käyttäytymisen muutospyörän (Behaviour Change Wheel) tarkoituksena on helpottaa käyttäytymisen muutokseen tähtäävien toimintojen suunnittelua ja parantaa niiden vaikuttavuutta. Alla olevassa kuvassa on elintapamuutoksen mekanismeja ja foorumeita siirretty käyttäytymisen muutospyörään.

Kuva: Marika Kaipainen mukaillen Käyttäytymisen muutospyörä. Toteutus: Image oy, 2021.

Elintapamuutoksen ytimessä on muutoksen ja käyttäytymisen alkulähde: meidän omat välittömät tapamme ja mahdollisuudet vaikuttaa ja muuttaa elintapojamme. Näitä ovat ne tiedot ja taidot sekä vahvuutemme ja sinnikyytemme toteuttaa muutokseen tarvittavat prosessit. Tähän sisältyy myös harkinta ja valintamme, johon kuuluu tietoinen suunnitteleminen ja arvioiminen (käsitykset siitä, mikä on hyväksi ja pahaksi) sekä myös tavat ja rutiinit, automatisoituneet ja rutinoituneet tunnereaktiot, halut, tarpeet, yllykkeet, estot sekä refleksit. Toki ytimessä on myös ympäristömme tarjoamat tilaisuudet, kuten aika, resurssit, paikat, ideat ja toteutumismahdollisuudet. Siellä ovat myös vuorovaikutukseen perustuvat tilaisuudet, sosiaaliset vihjeet ja kulttuuriset normit siitä miten asioista ajatellaan. 

Ytimessä on käyttäytymisen ymmärtäminen.

  • Alkulähteiden tunnistus. Tunnistetaan se käyttäytyminen jonka täytyy muuttua, jotta käyttäytyminen muuttuu.
  • Ongelman määrittely.
  • Kohteena oleva käyttäytymisen valinta.
  • Käyttäytymistavoitteen täsmennys.

Seuraavalla kehällä on vaikuttamistoiminnot eli se kapasiteetti minkä muodostamme yhdessä sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Näitä ovat tiedon ja ymmärryksen lisääminen ja välittäminen, myönteisten ja kielteisten tunteiden herättäminen tai toiminnan virittäminen keskustelun ja vuorovaikutuksen avulla, keinojen lisääminen ja esteiden vähentäminen niin, että mahdollisuudet osallistua paranee ja tilaisuudet toimia lisääntyvät, yhteiset säännöt, moraalihorisotti ja toinen toisillemme esimerkkinä ja muutosvoimana oleminen. 

Tällä kehällä tunnistetaan interventiovaihtoehdot.

  • Tunnistetaan sopivat vaikuttamistoiminnot.
  • Tunnistetaan sopivat politiikkatoimet.

Uloin taso on rakenteisiin liittyvä, suuren skaalan taso. Tähän kuuluvat lakien asettaminen ja muuttaminen, hallinnolliset säädökset ja toimintaperiaatteet, verotukselliset keinot ja muu sääntely, palveluiden määrä, monipuolisuus, laatu, saatavuus jne., fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suunnittelu ja käytön ohjaus sekä tuotantoon ja siihen liittyvät ohjauskeinot. 

Uloimmalla tasolla tunnistetaan sisällön ja toteutuksen vaihtoehdot.

  • Tunnistetaan vaikuttavimmat ja sopivimmat muutostekniikat.
  • Tunnistetaan vaikuttavin ja sopivin toteuttamistapa.


TEHTÄVÄ:

Helpottiko elintapamuutoksen mekanismien ja foorumien jaottelu muutospyörään kokonaisuuden hahmottamista?